علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

برو ای گدای مسکین

در خانه ی علی زن

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل 

من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

به جز از علی که آرد پسری ابوالعجاءب

که علم کند به عالم شهدای کربلا را

محمد حسین بهجت تبریزی(شهریار)