سلام.

کد زیر عبارتAVR راه در ال سی دی نشان میدهد:

.include "m16def.inc"
.cseg
.org 0000
rjmp start
;Interrupt vectors reserved area
.org 0040
start:
ldi		r20,byte1(RAMEND) 
out		SPL,r20
ldi		r20,byte2(RAMEND)
out		SPH,r20
call delay
ldi r20,0xff
out ddrd, r20
sbi ddrb,0
sbi ddrb,1
cbi portb,0
sbi portb,1
ldi r20, 0x38
out portd, r20
cbi portb,1
sbi portb,1
call delay
ldi r20, 0x0c
out portd, r20
cbi portb,1
sbi portb,1
call delay
sbi portb,0
ldi r20, 'A'
out portd, r20
cbi portb,1
sbi portb,1
call delay
sbi portb,0
ldi r20, 'V'
out portd, r20
cbi portb,1
sbi portb,1
call delay
sbi portb,0
ldi r20, 'R'
out portd, r20
cbi portb,1
sbi portb,1
end:
rjmp end

delay:
ldi r20,0x40
loop2: ldi r21,0xff
loop3: dec r21
	brne loop3
	dec r20
	brne loop2
ret
تعجب نکنید این کد اسمبلی است.
اسمبلی یک زبان سطح پایین است که به سختی می توان با ان کار کرد.این زبان بیشتر در میکروکنترلر های AVR,8051و در میکروپردازنده ها و در PC ها و در لبتاب ها ودر گوشی ها و امثالشون
کاربرد دارد.کد های تولیدی توسط این زبان بسیاربسیار کم است.
در شکل پایین کدهگزاد نمایش ال سی دی را در اسمبلی نشان داده شده است:
:020000020000FC
:020000001FC01F
:100040004FE54DBF44E04EBF0E944C004FEF41BB17
:10005000B89AB99AC098C19A48E342BBC198C19A6C
:100060000E944C004CE042BBC198C19A0E944C00D7
:10007000C09A41E442BBC198C19A0E944C00C09A08
:1000800046E542BBC198C19A0E944C00C09A42E525
:1000900042BBC198C19AFFCF40E45FEF5A95F1F798
:0600A0004A95D9F708950E
:00000001FF
حالا برای زبان بیسیک:
:100000000C942A001895000018950000189500001F
:10001000189500001895000018950000189500002C
:10002000189500001895000018950000189500001C
:10003000189500001895000018950000189500000C
:1000400018950000189500001895000018950000FC
:10005000189500008FE58DBFC8E3E0E24E2E84E0E6
:100060008EBFD4E0F4E05F2EA89584B7082E877F7A
:1000700084BF88E1992781BD91BDEEEFF3E0A0E652
:10008000B0E088278D933197E9F70E9453006624EA
:10009000E2ECF1E00E944C000E94DD00802D11F0A6
:1000A0004AD0FACF08958AEF90E00E94CE00BA9A23
:1000B000BB9ABC9ABD9AB89AB99AC19885E090E06B
:1000C0000E94CE00C098C298C398C49AC59AC09A9C
:1000D000EF93FF93E0E6F0E00E94C200FF91EF9102
:1000E000C09859D0C09AEF93FF93E0E6F0E00E94E9
:1000F000C200FF91EF91C0984ED0C09AEF93FF934A
:10010000E0E6F0E00E94C200FF91EF91C09843D07A
:10011000C598C09AEF93FF93E0E6F0E00E94C2001A
:10012000FF91EF91C09837D088E20BD08EE009D0D4
:1001300086E007D00895C19A829505D004D02BD0CF
:100140000895C198F9CF859510F4C59A01C0C59856
:10015000859510F4C49A01C0C498859510F4C39A8B
:1001600001C0C398859510F4C29A01C0C298C09A84
:10017000EF93FF93E0E6F0E00E94C200FF91EF9161
:10018000C09808953197F1F70895689462F808953A
:10019000E89462F8089581E090E000C0EF93FF9347
:1001A000EE27E82BE92B31F0E8EEF3E03197F1F799
:1001B0000197D1F7FF91EF910895C89531960020EE
:0601C000089541565200B3
:00000001FF
تفاوت را ببینید.