چند تا چیستان میزارم جواب بدید :)

۱_آن چیست که بدون صدا زنگ میزند؟

۲_پر از دشتم ولی درختی در من نیست.پر از شهرم ولی خانه ای در من نیست.پر از رودم ولی ابی در من نیست.

پر از کوهم ولی سنگی در من نیست.من چه هستم؟

*رو دومی بیشتر فکر کنید.