این پروژه به این صورت هست که بسته به ولتاژ ورودی از کانال 0 میکرو ATMEGA8 با فرکانس 1HMz در ال سی دی متصل به پورت b میکرو کد اسکی عدد خروجی ریجیستر ADCH را نشان میدهد.

کد:

/*www.micro1386.blog.ir*/
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
{
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCH;
}
void main(void)
{
ACSR=0x80;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x84;
lcd_init(16);
while (1)
      {
lcd_gotoxy(0,0);      
lcd_putchar(read_adc(0));
      }
}

مدار:

توضیح مدار:

مقاومت هایی که به ال سی دی وصل شده اند 4.7kاهم هستند.