به نام خدا

سلام.

پروژه ولت متر دو کاناله با avrو بسکام

کد:

$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Enable Adc
Start Adc
Dim V0 As Word
Dim V1 As Word
Cls : Cursor Off
Do
V0 = Getadc(0)
V1 = Getadc(1)
V0 = V0 * 5
V0 = V0 / 1023
V1 = V1 * 5
V1 = V1 / 1023
Locate 1 , 1
Lcd V0 ; "V~ADC0"
Locate 2 , 1
Lcd V1 ; "V~ADC1"
Loop
End

ولتاژ اندازه گیری این ولت متر بین 5 الی 0 ولت و در صورت ثابت نبودن ولتاژ(سینوسی بودن)نباید نیم موج منفی داشته باشد و باید فرکانس آن کمتر از 1Hz باشد.

شماتیک:

نــــــظـــــــــر    یـــادتــــون نـــــــره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!