الکترونیک دیجیتال

مدیونی نظر ندی

الکترونیک دیجیتال

مدیونی نظر ندی

سلام.علیرضا آهنی هستم مدیر وبلاگ"الکترونیک دیجیتال". وبلاگ قبلی توی بلاگفا از بین رفت و به بلاگ مهاجرت کردم.در این وبلاگ دانسته هایم را می نویسم چون زکات علم اموزش ان است(هر چی یاد بدی بیشتر یاد میگیری).در صورتی که وبلاگ من نواقصی داشت از طریق نظرات به من اطلاع دهید.(خدایی دیگه اخر بی معرفتی هست که از مطلب ما استفاده کنی نظر ندی!)
تا کنون 14 دنبال کننده داشته ایم.لطفا دنبال کنید!
برای امنیت بیشتر ادرس ما را به صورت زیر وارد کنید:
https://micro1386.blog.ir

آخرین نظرات
 • ۱۹ دی ۹۶ , ۱۵:۳۴ - گرافیست ارشد
  سپاس :)
 • ۱۹ دی ۹۶ , ۱۵:۰۶ - گرافیست ارشد
  *عالی
پیوندهای روزانه

راه اندازی lcd در WinAVR

۲۳ آبان ۹۶ , ۱۴:۳۱

سلام.
راه اندازی lcd در WinAVR
کد:
#define D4 eS_PORTD4
#define D5 eS_PORTD5
#define D6 eS_PORTD6
#define D7 eS_PORTD7
#define RS eS_PORTC6
#define EN eS_PORTC7

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
int main(void)
{
  DDRD = 0xFF;
  DDRC = 0xFF;
  Lcd4_Init();
  Lcd4_Write_String("www.micro1386.blog.ir");
  while(1)
  {

}

فایل کتابخانه:

//LCD Functions Developed by electroSome
#define eS_PORTA0 0
#define eS_PORTA1 1
#define eS_PORTA2 2
#define eS_PORTA3 3
#define eS_PORTA4 4
#define eS_PORTA5 5
#define eS_PORTA6 6
#define eS_PORTA7 7
#define eS_PORTB0 10
#define eS_PORTB1 11
#define eS_PORTB2 12
#define eS_PORTB3 13
#define eS_PORTB4 14
#define eS_PORTB5 15
#define eS_PORTB6 16
#define eS_PORTB7 17
#define eS_PORTC0 20
#define eS_PORTC1 21
#define eS_PORTC2 22
#define eS_PORTC3 23
#define eS_PORTC4 24
#define eS_PORTC5 25
#define eS_PORTC6 26
#define eS_PORTC7 27
#define eS_PORTD0 30
#define eS_PORTD1 31
#define eS_PORTD2 32
#define eS_PORTD3 33
#define eS_PORTD4 34
#define eS_PORTD5 35
#define eS_PORTD6 36
#define eS_PORTD7 37

#ifndef D0
#define D0 eS_PORTA0
#define D1 eS_PORTA1
#define D2 eS_PORTA2
#define D3 eS_PORTA3
#endif

#include<util/delay.h>

void pinChange(int a, int b)
{
	if(b == 0)
	{
		if(a == eS_PORTA0)
		 PORTA &= ~(1<<PA0);
		else if(a == eS_PORTA1)
		 PORTA &= ~(1<<PA1); 
		else if(a == eS_PORTA2)
		 PORTA &= ~(1<<PA2);
		else if(a == eS_PORTA3)
		 PORTA &= ~(1<<PA3); 
		else if(a == eS_PORTA4)
		 PORTA &= ~(1<<PA4); 
		else if(a == eS_PORTA5)
		 PORTA &= ~(1<<PA5); 
		else if(a == eS_PORTA6)
		 PORTA &= ~(1<<PA6); 
		else if(a == eS_PORTA7)
		 PORTA &= ~(1<<PA7);
		else if(a == eS_PORTB0)
		 PORTB &= ~(1<<PB0); 
		else if(a == eS_PORTB1)
		 PORTB &= ~(1<<PB1);
		else if(a == eS_PORTB2)
		 PORTB &= ~(1<<PB2); 
		else if(a == eS_PORTB3)
		 PORTB &= ~(1<<PB3); 
		else if(a == eS_PORTB4)
		 PORTB &= ~(1<<PB4); 
		else if(a == eS_PORTB5)
		 PORTB &= ~(1<<PB5); 
		else if(a == eS_PORTB6)
		 PORTB &= ~(1<<PB6); 
		else if(a == eS_PORTB7)
		 PORTB &= ~(1<<PB7);
		else if(a == eS_PORTC0)
		 PORTC &= ~(1<<PC0);  
		else if(a == eS_PORTC1)
		 PORTC &= ~(1<<PC1); 
		else if(a == eS_PORTC2)
		 PORTC &= ~(1<<PC2);
		else if(a == eS_PORTC3)
		 PORTC &= ~(1<<PC3);  
		else if(a == eS_PORTC4)
		 PORTC &= ~(1<<PC4); 
		else if(a == eS_PORTC5)
		 PORTC &= ~(1<<PC5); 
    else if(a == eS_PORTC6)
     PORTC &= ~(1<<PC6);		
		else if(a == eS_PORTC7)
		 PORTC &= ~(1<<PC7);
		else if(a == eS_PORTD0)
		 PORTD &= ~(1<<PD0);
		else if(a == eS_PORTD1)
		 PORTD &= ~(1<<PD1); 
		else if(a == eS_PORTD2)
		 PORTD &= ~(1<<PD2);
		else if(a == eS_PORTD3)
		 PORTD &= ~(1<<PD3);
		else if(a == eS_PORTD4)
		 PORTD &= ~(1<<PD4);
		else if(a == eS_PORTD5)
		 PORTD &= ~(1<<PD5);
		else if(a == eS_PORTD6)
		 PORTD &= ~(1<<PD6);  
		else if(a == eS_PORTD7)
		 PORTD &= ~(1<<PD7);      
	}
	else
	{
		if(a == eS_PORTA0)
		 PORTA |= (1<<PA0);
		else if(a == eS_PORTA1)
		 PORTA |= (1<<PA1);
		else if(a == eS_PORTA2)
		 PORTA |= (1<<PA2);
		else if(a == eS_PORTA3)
		 PORTA |= (1<<PA3);
		else if(a == eS_PORTA4)
		 PORTA |= (1<<PA4);
		else if(a == eS_PORTA5)
		 PORTA |= (1<<PA5);
		else if(a == eS_PORTA6)
		 PORTA |= (1<<PA6);
		else if(a == eS_PORTA7)
		 PORTA |= (1<<PA7);
		else if(a == eS_PORTB0)
	 	 PORTB |= (1<<PB0);
		else if(a == eS_PORTB1)
		 PORTB |= (1<<PB1);
		else if(a == eS_PORTB2)
		 PORTB |= (1<<PB2);
		else if(a == eS_PORTB3)
		 PORTB |= (1<<PB3);
		else if(a == eS_PORTB4)
		 PORTB |= (1<<PB4);
		else if(a == eS_PORTB5)
		 PORTB |= (1<<PB5);
		else if(a == eS_PORTB6)
		 PORTB |= (1<<PB6);
		else if(a == eS_PORTB7)
		 PORTB |= (1<<PB7);
		else if(a == eS_PORTC0)
		 PORTC |= (1<<PC0);
		else if(a == eS_PORTC1)
		 PORTC |= (1<<PC1);
		else if(a == eS_PORTC2)
	 	 PORTC |= (1<<PC2);
		else if(a == eS_PORTC3)
		 PORTC |= (1<<PC3);
		else if(a == eS_PORTC4)
		 PORTC |= (1<<PC4);
		else if(a == eS_PORTC5)
		 PORTC |= (1<<PC5);
		else if(a == eS_PORTC6)
		 PORTC |= (1<<PC6); 
		else if(a == eS_PORTC7)
		 PORTC |= (1<<PC7);
		else if(a == eS_PORTD0)
		 PORTD |= (1<<PD0);
		else if(a == eS_PORTD1)
		 PORTD |= (1<<PD1);
		else if(a == eS_PORTD2)
		 PORTD |= (1<<PD2);
		else if(a == eS_PORTD3)
		 PORTD |= (1<<PD3);
		else if(a == eS_PORTD4)
		 PORTD |= (1<<PD4);
		else if(a == eS_PORTD5)
		 PORTD |= (1<<PD5);
		else if(a == eS_PORTD6)
		 PORTD |= (1<<PD6);
		else if(a == eS_PORTD7)
		 PORTD |= (1<<PD7);
	}
}//LCD 8 Bit Interfacing Functions
void Lcd8_Port(char a)
{
	if(a & 1)
	pinChange(D0,1);
	else
	pinChange(D0,0);
	
	if(a & 2)
	pinChange(D1,1);
	else
	pinChange(D1,0);
	
	if(a & 4)
	pinChange(D2,1);
	else
	pinChange(D2,0);
	
	if(a & 8)
	pinChange(D3,1);
	else
	pinChange(D3,0);
	
	if(a & 16)
	pinChange(D4,1);
	else
	pinChange(D4,0);

	if(a & 32)
	pinChange(D5,1);
	else
	pinChange(D5,0);
	
	if(a & 64)
	pinChange(D6,1);
	else
	pinChange(D6,0);
	
	if(a & 128)
	pinChange(D7,1);
	else
	pinChange(D7,0);
}
void Lcd8_Cmd(char a)
{
	pinChange(RS,0);       // => RS = 0
	Lcd8_Port(a);       //Data transfer
	pinChange(EN,1);       // => E = 1
	_delay_ms(1);
	pinChange(EN,0);       // => E = 0
	_delay_ms(1);
}

void Lcd8_Clear()
{
	Lcd8_Cmd(1);
}

void Lcd8_Set_Cursor(char a, char b)
{
	if(a == 1)
	Lcd8_Cmd(0x80 + b);
	else if(a == 2)
	Lcd8_Cmd(0xC0 + b);
}

void Lcd8_Init()
{
	pinChange(RS,0);
	pinChange(EN,0);
	_delay_ms(20);
	///////////// Reset process from datasheet /////////
	Lcd8_Cmd(0x30);
	_delay_ms(5);
	Lcd8_Cmd(0x30);
	_delay_ms(1);
	Lcd8_Cmd(0x30);
	_delay_ms(10);
	/////////////////////////////////////////////////////
	Lcd8_Cmd(0x38);  //function set
	Lcd8_Cmd(0x0C);  //display on,cursor off,blink off
	Lcd8_Cmd(0x01);  //clear display
	Lcd8_Cmd(0x06);  //entry mode, set increment
}

void Lcd8_Write_Char(char a)
{
	pinChange(RS,1);       // => RS = 1
	Lcd8_Port(a);       //Data transfer
	pinChange(EN,1);       // => E = 1
	_delay_ms(1);
	pinChange(EN,0);       // => E = 04
	_delay_ms(1);
}

void Lcd8_Write_String(char *a)
{
	int i;
	for(i=0;a[i]!='\0';i++)
	Lcd8_Write_Char(a[i]);
}

void Lcd8_Shift_Right()
{
	Lcd8_Cmd(0x1C);
}

void Lcd8_Shift_Left()
{
	Lcd8_Cmd(0x18);
}
//End LCD 8 Bit Interfacing Functions

//LCD 4 Bit Interfacing Functions

void Lcd4_Port(char a)
{
	if(a & 1)
	pinChange(D4,1);
	else
	pinChange(D4,0);
	
	if(a & 2)
	pinChange(D5,1);
	else
	pinChange(D5,0);
	
	if(a & 4)
	pinChange(D6,1);
	else
	pinChange(D6,0);
	
	if(a & 8)
	pinChange(D7,1);
	else
	pinChange(D7,0);
}
void Lcd4_Cmd(char a)
{
	pinChange(RS,0);       // => RS = 0
	Lcd4_Port(a);
	pinChange(EN,1);      // => E = 1
	_delay_ms(1);
	pinChange(EN,0);       // => E = 0
	_delay_ms(1);
}

void Lcd4_Clear()
{
	Lcd4_Cmd(0);
	Lcd4_Cmd(1);
}

void Lcd4_Set_Cursor(char a, char b)
{
	char temp,z,y;
	if(a == 1)
	{
		temp = 0x80 + b;
		z = temp>>4;
		y = (0x80+b) & 0x0F;
		Lcd4_Cmd(z);
		Lcd4_Cmd(y);
	}
	else if(a == 2)
	{
		temp = 0xC0 + b;
		z = temp>>4;
		y = (0xC0+b) & 0x0F;
		Lcd4_Cmd(z);
		Lcd4_Cmd(y);
	}
}

void Lcd4_Init()
{
	Lcd4_Port(0x00);
	_delay_ms(20);
	///////////// Reset process from datasheet /////////
	Lcd4_Cmd(0x03);
	_delay_ms(5);
	Lcd4_Cmd(0x03);
	_delay_ms(11);
	Lcd4_Cmd(0x03);
	/////////////////////////////////////////////////////
	Lcd4_Cmd(0x02);
	Lcd4_Cmd(0x02);
	Lcd4_Cmd(0x08);
	Lcd4_Cmd(0x00);
	Lcd4_Cmd(0x0C);
	Lcd4_Cmd(0x00);
	Lcd4_Cmd(0x06);
}

void Lcd4_Write_Char(char a)
{
	char temp,y;
	temp = a&0x0F;
	y = a&0xF0;
	pinChange(RS,1);       // => RS = 1
	Lcd4_Port(y>>4);       //Data transfer
	pinChange(EN,1);
	_delay_ms(1);
	pinChange(EN,0);
	_delay_ms(1);
	Lcd4_Port(temp);
	pinChange(EN,1);
	_delay_ms(1);
	pinChange(EN,0);
	_delay_ms(1);
}

void Lcd4_Write_String(char *a)
{
	int i;
	for(i=0;a[i]!='\0';i++)
	Lcd4_Write_Char(a[i]);
}

void Lcd4_Shift_Right()
{
	Lcd4_Cmd(0x01);
	Lcd4_Cmd(0x0C);
}

void Lcd4_Shift_Left()
{
	Lcd4_Cmd(0x01);
	Lcd4_Cmd(0x08);
}
//End LCD 4 Bit Interfacing Functions

این فایل رو به فرمت hدراوردید و در پروژه استفاده کنید

 • علیرضا آهنی

Avr

LCD

Winavr

ابان

ال سی دی

اندازی

در

راه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی