کد:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Enable Adc
Start Adc
Dim Temp As Word
Deflcdchar 6 , 32 , 32 , 32 , 12 , 2 , 2 , 12 , 32
Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 7 , 29 , 7 , 32
Deflcdchar 5 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 31 , 32 , 32
Cls : Cursor Off
Do
Temp = Getadc(0)
Temp = Temp / 2
Locate 1 , 1
Lcd "" ; Temp ; Chr(5) ; Chr(0) ; Chr(6)
Loop
End

توضیح:

در این برنامه از میکروکنترلرATMEGA16A و از خانواده MEGA استفاده شده است.

در این برنامه برای نمایش عطلاعات از یک ال سی دی 16*2 با تعریف کاراکتر های ویژه توسط محیط طراحی کاراکتر ویژه در برنامه بسکام استفاده شده است.

در این برنامه از واحد ADC و کانال 0 و ولتاژ مرجع 5 ولت استفاده شده است.

نکات:

این دماسنج(LM35)در پروتروس نسخه 8.5 شبیه سازی نمی شه و باید از سنسور LM34 استفاده کرد که یک درجه خطا دارد.

باید به پایه AVCC حتما ولتاژ 5+ ولت بدون خطا وصل کرد که دماسنج به خوبی کار کند.

این دماسنج در پروتروس شکل خوبی ندارد برای همین در عمل کار کنید.

شماتیک:

و در اخر...

اگر خوب بود نظر دهید.امیدوارم خوب باشد.