سلام.در چند پست قبل انواع نوشتن متن در html را گفتیم.اما نوشتن متن در html بسیار گسترده تر است.هر تگی که برای نوشتن انتخاب میشود چند پارامتر دیگر نیز دارد.پارامتر هایی ماننده رنگ فونت اندازه و غیره.اما امروز همه را میگوییم.با ما همراه باشید.یک تگ نوشتن متن به صورت عادی و سیاه رنگ اینگونه است:

<p>hello!</p>

اما درصورتی که به خواهیم متن را نارنجی رنگ بنویسید بایستی پارامتر color را اضافه کنید.چگونه؟با این کد:

<p><font color="#ffa500">hello</font></p>

با این کد پارامتر  color برابر با ffa500 شده است.این رنگ نارنجی است.برای پیدا کردن این کد ها میتوانید از فتوشاب استفاده کنید.

مثال:عبارت avr را با تگ <h1> به رنگ آبی بنویسید.کد:

<h1><font color="#0000ff">avr</font></h1>

اما اگر بخواهیم اندازه را کنترل کنیم بایستی پارامتر size را اضافه کنیم.مثال:عبارت خداحافظ را با تگ <p> نوشته و رنگ قرمز و اندازه آن 6 باشد.کد:

<p><font color="#ff0000" size="6">خداحافظ</font></p>

اما بازم اگر بخواهیم نوع فونت را مشخص کنیم بایستی پارامتر face را اضافه کنیم.مثال عبارت خداحافظ را با اندازه 5 و رنگ سبز و فونت cursive بنویسید توجه کنید که بایستی از تگ <p> استفاده شده باشد.کد:

<p><font color="#008000" face="cursive" size="5">خداحافظ</font></p>

دیگه تموم شد.هذینه مطلب = یک نظر (بدهکار نباشی!)