سلام.در این پست میخواهیم بگیم چند راه برای نمایش متن وجود دارد.

1.نوشتن به صورت ساده:استفاده از تگ p نمونه:سلام.

2.نوشتن به صورت ضخیم:استفاده از تگ b نمونه:سلام.

3.نوشتن به صورت خط زیر دار:استفاده از تگ u نمونه:سلام.

4.نوشتن متن به صورت مایل:استففاده از تگ i نمونه: سلام.

5.نوشتن متن به صورت خط خورده:استفاده از تگ strike نمونه:سلام.

6.نوشتن متن به صورت زیر نویس:استفاده از تگ sub نمونه:سلام.

7.نوشتن متن به صورت بالا نویس:استفاده از تگ sup نمونه:سلام.

8.نوشتن به صورت وسط چین:استفاده از تگ center نمونه:

سلام.

انواع سرفصلها:

<h1>:نوشتن به صورت بزرگ(برای عنوان مطلب).

<h2>: نوشتن به صورت یکم بزرگ.

<h3>:عنوان درون مطلب(سر فصل های مطلب).

<h4>:کوچک.

<h5>:کوچکتر.
<h6>:کوچکترین.

برای رفتن به خط بعد یا enter: باید از تگ br استفاده کرد.

برای رسم خط باستی از تگ hr استفاده کرد.