این وبلاگ از سال 1396 در حال کار است.

و تنها مدیر ان علی رضا اهنی است.

و تنها نویسنده اکنون ان علی رضا اهنی است.

این وبلاگ تنها برای اموزش الکترونیک و در نتیجه راحت تر شدن زندگی است و برای ان هیچ وقت پولی نخواهد شد.

چند نوع از اموزش های الکترونیک دیجیتال:

HTML-AVR-C-آردوینو-الکترونیک و...

شما هم نویسنده ما شوید!